مرور برچسب

panic

نشانه های پانیک یا حمله پنیک؛ چه موقعی باید مراقب باشید؟

تقریباً همه آدمها مستعد هستند تا از حمله پانیک رنج ببرند. بسیار مهم است که بدانید حمله پنیک چه موقع شدید است یا چه موقع باید نگران باشید. در اینجا نگاهی دارید به اینکه حمله پانیک چیست، در زمان حمله پانیک چه اتفاقی در بدن شما اتفاق می افتد،…