آخرین مقالات روانشناسی

Fear of childbirth

ترس از زایمان و راه های درمان

ترس از زایمان در دوران بارداری غیر معمول نیست، حدود سه چهارم زنان باردار در درجاتی از بارداری و زایمان ترس دارند. ترس ها می