مرور برچسب

نوجوان پسر

رفتار صحیح با نوجوان، نوجوان پسر و دختر

رفتار صحیح با نوجوان چه اهمیتی دارد؟ وقتی کودک شما نوجوان می شود، نقش والدینی شما احتمالا تغییر خواهد کرد. متوجه می شوید که بیشتر یک راهنما هستید تا یک مجری. البته این بدان معنا نیست که نیازی به مداخله شما نخواهد داشت. اما، در حال حاضر، خوب…