مرور برچسب

مدیریت رابطه

مدیریت رابطه عاطفی

منشا اصلی بسیاری از شکست هایی که ما در روابط خود تجربه می کنیم، عدم توانایی ما در مدیریت رابطه عاطفی خود با شخص مقابلمان است. رابطه عاطفی انواع متفاوتی دارد که مدیریت اشتباه آن، به معنای بیش از حد یا کم داشتن احساسات و علاقه می تواند در…